รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเลขที่ น.0013 สนใจติดต่ออ้อม 097-2600828 | www.icansale.com 

ประกาศอัพเดท

รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเลขที่ น.0013 สนใจติดต่ออ้อม 097-2600828

ลงประกาศเมื่อ 25 ม.ค. 2559 อัพเดทล่าสุด 26 ม.ค. 2559 13:14:30 น. เข้าชม 199 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

โดย บริษัทเอ็นเซฟเอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

นิติบุคคล สภาวิศวกร เลขที่  0856/56

ใบอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานเลขที่  น.0013

       รับตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามข้อกำหนดของวิธีการจัดการพลังงานประจำปี  2558  ตามกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

1.   พระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

  โรงงาน/อาคาร ที่มีขนาด

  เครื่องวัดไฟฟ้าตั้งแต่       1,000  kW  ขึ้นไป    

  หม้อแปลงไฟฟ้าตั้งแต่     1,175  kVA ขึ้นไป 

  การใช้พลังงานรวมตั้งแต่  20 ล้าน MJ/ปี ขึ้นไป

 

   ***ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดโรงงานควบคุม พ.ศ. 2540 ***

  *** ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม พ.ศ. 2538 ***

2.      หน้าที่ของเจ้าของโรงงานควบคุม / อาคารควบคุม (มาตรา 9, 21)

มีหน้าที่ดังนี้

2.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจำโรงงาน / อาคารควบคุม

     (คุณสมบัติ  จำนวน  หน้าที่ให้ออกเป็นกฎกระทรวง)

2.2 จัดให้มีการจัดการพลังงานในโรงงาน / อาคารควบคุม

     (หลักเกณฑ์  วิธีปฏิบัติให้ออกเป็นกฎกระทรวง)

3.   กฎกระทรวงผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

คุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดของ ผชร. / ผชอ.

3.1 จบปวส. + ประสบการณ์ 3 ปี + ผลงานอนุรักษ์พลังงาน

3.2 จบปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร์ / วิทยาศาสตร์ + ผลงานอนุรักษ์พลังงาน

3.3 สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานสามัญ

3.4 สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้รับผิดชอบด้านพลังงานอาวุโส

3.5 สอบผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดจากการจัดสอบผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน

 

 

” ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน” หมายความว่า ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

4.  คุณสมบัติของผู้ขออนุญาต

กรณีบุคคลธรรมดา

(ก) สัญชาติไทย

(ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้การจัดการพลังงานเป็นงานในวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขานั้น

(ค) เป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมด้านการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด

(ง) มีผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔

(จ) ไม่อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือไม่เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในระยะเวลาสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาตหรือไม่เป็นผู้เคยต้องโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เว้นแต่พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีก่อนวันขอรับใบอนุญาต

กรณีนิติบุคคล

(ก) ต้องจดทะเบียนนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจหรือให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงาน หรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการใช้และการผลิตพลังงาน

(ข) ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรและมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) (ง) และ (จ)

(ค) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลอย่างน้อยหนึ่งคน ต้องมีคุณสมบัติตาม (1) (ก) (ข) และ (ค)

(ง) กรรมการหรือผู้จัดการของนิติบุคคล หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม (1) (จ)

5.  ผู้ขอรับใบอนุญาตต้องมีผู้ชำนาญการและผู้ช่วยผู้ชำนาญการซึ่งมีจำนวน หน้าที่ และคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(5.1)  ผู้ชำนาญการอย่างน้อยหนึ่งคน

      - ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานและจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

      - โดยผู้ชำนาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัด

(5.2) ผู้ช่วยผู้ชำนาญการอย่างน้อยสองคน

           - ทำหน้าที่ช่วยผู้ชำนาญการในการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน และช่วยผู้ชำนาญการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน

           - โดยผู้ช่วยผู้ชำนาญการแต่ละคนสามารถตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานให้กับโรงงานควบคุมหรืออาคารควบคุมได้ไม่เกิน 30 แห่งในแต่ละรอบของการตรวจสอบและรับรองการจัด

***บทกำหนดโทษ***

          เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุมหรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ดำเนินการจัดให้มีการจัดการในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2 แสนบาท (มาตรา 55, พระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ.2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550

         ผู้ได้รับอนุญาตตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน การใช้พลังงานในเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ และคุณภาพวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ผู้ใดรายงานผลการตรวจสอบและรับรองอันเป็นเท็จ หรือไม่ตรงตามความเป็นจริง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ)

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณอ้อม 097-2600828 , 091-8868081

Line id : aom7791

Mail : ensafe101@gmail.com  ***บริษัทเอ็นเซฟยินดีบริการค่ะ***

 

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

งานเล็ก งานใหญ่ ใส่ใจทุกรายละเอียดด้วยความตั้งใจ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความประทับใจสูงสุด

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 7 มี.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 662 ครั้ง

ศูนย์รวมบริการจัดงานสปอร์ต เดย์ งานจัดเลี้ยง อุปกรณ์สำหรับงานกีฬาสี ครบวงจรที่สุดในประเทศไทย

(โฆษณาฟรี นนทบุรี) - ธุรกิจ งานอื่นๆ 15 ธ.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 690 ครั้ง

รับซ่อมเครื่องซักผ้า และ ตู้เย็น นอกสถานที่

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - เครื่องใช้ไฟฟ้าแอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า 6 มิ.ย. 2563

ราคา 500 บาท

เข้าชม 194 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกพีวีซี คอกpvc คอกเด็กพีวีซี คอกเด็กpvc คอกกั้นเด็กpvc คอกกั้นเด็กพีวีซี

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 12 ม.ค. 2560

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 517 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 30 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 528 ครั้ง

คอกกั้นเด็ก,คอกกั้นเด็กราคาถูก,รั้วกั้นเด็ก,ที่กั้นเด็ก,คอกกันเด็ก,ที่กั้นคอกเด็ก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 24 มี.ค. 2561

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 444 ครั้ง

ทีกั้นคอกเด็ก คอกกั้นเด็ก www.เพื่อนเด็ก.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 18 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 532 ครั้ง

คอกกั้นเด็กราคาถูก www.เพื่อนเด็ก.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 28 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 520 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็กราคาถูก http://www.รั้วล้อมเด็ก.com

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 25 ต.ค. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 541 ครั้ง

ขายคอกกั้นเด็ก กรงกั้นเด็ก ที่กั้นเด็ก รั้วกั้นเด็ก คอกกั้นเด็กราคาถูก

(โฆษณาฟรี กรุงเทพมหานคร) - แม่และเด็กเนอส์เซอรี่ รับเลี้ยงเด็ก 15 พ.ย. 2559

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 490 ครั้ง

ติด SeoTextlink 300 เว็บ ที่นี่!

ราคา 0 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : จิรวรรณ บำรุงกิจ
  • ความต้องการ : บริการ
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 25 ม.ค. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 26 ม.ค. 2559 13:14:30 น.
  • ที่อยู่ : 19/2 ม.6 ต.คานหาม อ.อุทัย
  • จังหวัด : โฆษณาฟรี พระนครศรีอยุธยา
  • เบอร์โทรศัพท์ : 097-2600828
  • Email : ensafe101@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน